Generelle betingelser


Varene sendes fra utlandet. De oppgitte prisene er eksklusive toll og merverdiavgift. Når varene hentes på postkontoret, vil det kunne påløpe ekstra kostnader.

  1. Anvendbarhet


Disse vilkårene gjelder for bruk og/eller nedlasting av informasjon i alle former fra SeenOnTvDeal.com.

          2.Bindende Kontrakt


Hvis du ikke ønsker å akseptere alle vilkårene, så får du ikke lov å besøke nettsiden til SeenOnTvDeal.com eller bruke nettsiden. Hvis du bruker nettsiden til SeenOnTvDeal.com så godtar du de gjeldene vilkårene. SeenOnTvDeal.com er til enhver tid berettiget til å nekte deg adgang til nettsiden.

         3.Endringer


SeenOnTvDeal.com er til enhver tid berettiget til å endre informasjonen på nettsiden til SeenOnTvDeal.com dette gjelder også disse Vilkårene for bruk og de Generelle betingelsene. SeenOnTvDeal.com anbefaler deg å sjekke de Generelle betingelsene på en jevnlig basis.

         4.Formål


SeenOnTvDeal.com streber etter å gi de besøkende informasjon om produkter på bakgrunn av den generelle betydningen. På produktene som SeenOnTvDeal.com tilbyr er vilkårene til SeenOnTvDeal.com gjeldene. På produkter og tjenester som blir tilbudt i SeenOnTvDeal.com nettbutikk og av medlemmer av SeenOnTvDeal.com Partner program så bør vilkårene og betingelsene til partnerne bli brukt kompletterende. Når du bestiller kombinerte pakker via SeenOnTvDeal.com så er vilkårene til SeenOnTvDeal.com og vilkårene til partnerne begge gjeldende, men det endelige ansvaret har den som har ansvaret for at pakken skal leveres. SeenOnTvDeal.com streber etter å alltid oppgi korrekt informasjon, men garanterer ikke at informasjonen er korrekt eller oppdatert til dags dato. Selv om SeenOnTvDeal.com har utarbeidet informasjonen på nettsiden til SeenOnTvDeal.com med forsiktighet og gjort sitt beste for å gjøre det så nøyaktig som mulig, så kan ingen rettigheter komme fra denne informasjonen.

        5.Hyperlinker

a. Nettsiden SeenOnTvDeal.com inneholder forskjellige hyperlinker til datter nettsider av SeenOnTvDeal.com. Hvis andre vilkår og betingelser gjelder på disse siden så skal disse følges og SeenOnTvDeal.com sine betingelser vil ha en kompletterende måte.

b. SeenOnTvDeal.com inneholder hyperlinker til SeenOnTvDeal.com partnere og tredje parts sider. Disse linkene er kun her for din, som en brukers lempelighet og informasjon. SeenOnTvDeal.com er ikke ansvarlig for disse nettsidene og selv om SeenOnTvDeal.com inkluderer disse hyperlinkene så betyr ikke det av SeenOnTvDeal.com samtykker til innholdet på den spesifikke nettsiden.

          6.Eierskap


Alle rettighetene til nettsiden SeenOnTvDeal.com og all informasjonen på denne nettsiden tilhører i sin helhet SeenOnTvDeal.com, deres partnere og annonsører. SeenOnTvDeal.com reserverer alle rettigheter. All informasjonen i alle formater er beskyttet av opphavsretten, varemerke, merkenavn og andre intellektuelle eller industrielle eiendomslover og vil til enhver tid være SeenOnTvDeal.com, deres partnere og annonsørers eiendom. For sammensetningen, utseendet og innhold på alle sidene til SeenOnTvDeal.com gjelder:

Copyright © SeenOnTvDeal.com all rights reserved

         7.Informasjon


SeenOnTvDeal.com nettside og informasjonen som er tilgjengelig her i sin nåværende tilstand har ikke noen uttrykte eller implisitte garantier. Uttalelser og meninger som blir uttrykt på sidene til SeenOnTvDeal.com er uttalelsene og meningene til forfatteren av teksten og SeenOnTvDeal.com er ikke nødvendigvis enige i disse uttalelsene og meningene. Det er ikke tillat å endre, kopiere, distribuere, publisere på andre nettsider, gjøre innholdet tilgjengelig til tredje parter, eller misbruke SeenOnTvDeal.com innhold eller bruke innholdet på en annen måte enn det som fremgår av artikkelen.

  1. Lisens


SeenOnTvDeal.com tillater deg som besøkende å bruke informasjonen på nettsiden kun til personlig bruk. Det er ikke lov å bruke SeenOnTvDeal.com informasjon til noe ulovlig eller hvis det bryter med vilkårene for bruk av informasjonen. Det er lov å bruke denne informasjonen for å gjøre SeenOnTvDeal.com søkbar i søkemotorer. All annen bruk er strengt forbudt. Eksempler på dette er: det er forbudt å overvåke SeenOnTvDeal.com eller reprodusere nettsiden på noen som helst måte. Dette gjelder også data og innhold som er forbundet med SeenOnTvDeal.com og deres samarbeidspartnere. Det er dessuten også forbudt å laste ned SeenOnTvDeal.com i sin helhet eller deler av SeenOnTvDeal.com. Det er også forbudt å bruke prosessorkraften til SeenOnTvDeal.com servere for å spame nettsiden med meldinger som har til hensikt å forstyrre funksjonen til nettsiden.

  1. Sikkerhet


SeenOnTvDeal.com etterstreber å beskytte nettsiden og serveren på en ordentlig måte og med den nyeste teknologien mot virus og ondsinnete programmer.

10.Poste kommentarer / meldinger


Meldingenesom SeenOnTvDeal.com besøkendehar lagt igjenogsom kan lesesav andre,må ha en klarogpåviseliglink medinnholdet i SeenOnTvDeal.com og bør ikkevære i strid medoffentlig orden ellermoral. Bør ikke værefornærmendeeller på annen måtestøtendemotdelovligerettighetene til tredjeparterellertilandres rettigheter. De børheller ikke væregjenstand for strafferettsligeellersivil sakellerovertredelserog bør ikke inneholdevirus ellerandre skadelige filer. SeenOnTvDeal.com kanpå ingen måtegaranterer atde meldinger som er gjort tilgjengelig avtredjeparterblirholdt hemmelig. Til enhver tid har SeenOnTvDeal.comretttil å avvise, slette eller endre og /ellerå gimeldinger tilrettsmyndighetene.

11.Ansvar


SeenOnTvDeal.com fraskriver seg ethvert ansvarfor eventuelledirekte, indirekte ogfølgeskader. Skade som har skjeddeller skade forårsaket i forbindelse medbruk av SeenOnTvDeal.com nettsted,spesieltpå grunn av skadeved bruk ab noenav produktenesomtilbyspå SeenOnTvDeal.com hjemmeside. SeenOnTvDeal.com utelukkerogsåethvert ansvarsom følge av brukav informasjonenpå nettsiden til SeenOnTvDeal.com eller som et resultatav å søketilgang tilannen informasjonved hjelp av SeenOnTvDeal.com hyperlinker somhenviser deg til tredjeparts nettsidereller vedden midlertidigeumulighet åse nettsiden til SeenOnTvDeal.com unntatt i den utstrekningskadenskyldesforsett ellerhensynsløshetav SeenOnTvDeal.com.

  1. Konvertering


Hvis noen av bestemmelse idisse vilkårene for brukerugyldig, omstøteligeller på annen måteikke kan håndhevesblir bestemmelsen ansett som erstattet av en gyldig, rettskraftig bestemmelse somer tilnærmet lik denopprinnelige hensiktensugyldighet, omstøteligeellerrettskraftige bestemmelseni størst mulig grad. De øvrigebestemmelsene forblir upåvirket.

       13.Salg av produkter


For salg av produkter på nettstedet SeenOnTvDeal.com vil de tidligere nevnte vilkårene være gjeldene. De nåværende vilkårene for bruk gjelder også for salg av produkter. Hvis det er motsetninger i vilkårene vil de generelle betingelsene og vilkårene være gjeldene.

  1. Gjeldene lover og valg av domstol


Alle tvister, herunder tvister som er braktopp avbare ett partisom sådan, som på noen måte erknyttet tilbruk av nettsiden SeenOnTvDeal.com skal utelukkende reguleresav nederlandsklov ogvil bli avgjortav domstol iGroningen.